Oferujemy wykonanie aktualizacji list obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków oraz sporządzenie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków.


Wykonujemy mapy rozmieszczenie obiektów zabytkowych.

Stworzenie bazy danych dotyczących obiektów zabytkowych oraz wprowadzenie istniejących obiektów na podkłady mapowe ułatwia sporządzanie kolejnych dokumentów planistycznych i realizację ustawowych wymogów.

Zweryfikowana ewidencja wraz z wykonaną na jej potrzeby dokumentacją fotograficzną może stanowić również materiał służący promocji walorów kulturowych gminy.

Oferujemy wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

T     

       biuro@terra-adp.pl                                                                                               ul. Rzemieślnicza 1/801
       tel. 508 292 460                                                                                                     30-363 Kraków
        

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl